6. ledna (před slavností Zjevení Páně)

Následující texty se použijí, pouze pokud se slavnost Zjevení Páně překládá na neděli.  

 

Vstupní antifona - srov. Žl 112,4

Řádným lidem září v temnotách světlo: milosrdný, dobrotivý a spravedlivý Pán.

 

Vstupní modlitba

Prosíme tě, Bože,
skloň se k nám a osvěcuj nás svou milostí,
abychom stále více a opravdověji poznávali svého Spasitele
a učili se od něho.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

 

Všemohoucí Bože, tys přivedl mudrce,
kteří šli za světlem hvězdy,
k poznání, že se světu narodil Spasitel;
dej, abychom i my šli za tvým světlem
a stále hlouběji poznávali toho, kteréhos nám poslal.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého...

 

1. čtení - 1 Jan 5,5-13

Duch, voda a krev.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milovaní! Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda. Jsou tři svědkové: Duch, voda a krev, a ti tři jsou zajedno. Když přijímáme svědectví lidské, tím větší (platnost) má svědectví Boží. To je totiž svědectví Boží, které Bůh vydal o svém Synu: kdo věří v Božího Syna, má o tom svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydává o svém Synu. To je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a tento život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Božího Syna, život nemá. Tohle vám píšu, abyste si byli vědomi, že máte věčný život, protože věříte ve jméno Syna Božího.

 

Mezizpěv - Žl 147,12-13.14-15.19-20

Odp: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina! Nebo: Aleluja.

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
chval svého Boha, Sióne,
že zpevnil závory tvých bran,
požehnal tvým synům v tobě.
 
Zjednal tvému území pokoj
a sytí tě jadrnou pšenicí.
Sesílá svůj rozkaz na zemi,
rychle běží jeho slovo.
Oznámil své slovo Jakubovi,
své zákony a přikázání Izraeli.
Tak nejednal se žádným národem,
nesdělil jim svá přikázání.

 

Zpěv před evangeliem - srov. Mk 9,7

Aleluja. Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte! Aleluja.

 

Evangelium - Mk 1,7-11

Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Jan kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!"

 

Nebo: Evangelium - Lk 3,23-38

Rodokmen Ježíše Krista, syna Adamova, syna Božího.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když Ježíš začínal působit, bylo mu asi třicet let a byl - jak se myslelo - syn Josefův. (Josefovi předkové byli:) Heli, Mathat, Lévi, Melchi, Janaj, Josef, Matatiáš, Amos, Nahum, Hesli, Nagaj, Mahat, Matatiáš, Semej, Jozech, Jóda, Joanan, Résa, Zorobábel, Šealtiel, Néri, Melchi, Adi, Kósam, Elmadam, Ér, Jesus, Eliezer, Jórim, Mathat, Lévi, Simeon, Juda, Josef, Jónam, Eliakim, Melea, Mena, Matatha, Natham, David, Jesse, Obéd, Boaz, Sala, Násón, Aminadab, Admin, Arni, Chesron, Fáres, Juda, Jakub, Izák, Abrahám, Táre, Náchor, Seruch, Ragau, Fálek, Heber, Sala, Kainan, Arfaxad, Sem, Noe, Lámech, Metuzalém, Henoch, Járed, Maleleél, Kainan, Enós, Sét a Adam. Adam byl Boží.

 

Modlitba nad dary

Bože, přijmi dary svého lidu a učiň svou mocí,
ať jsou skutečně tím,
co o nich s oddaností víry vyznáváme.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Bůh poslal na svět svého Syna

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tvé Slovo se stalo člověkem,
a skrze ně nám nově zazářilo tvé světlo
a jako nikdy předtím zjevila se tvá sláva:
Když vidíme tvého narozeného Syna,
vidíme tebe, Bože neviditelný,
a jsme uchváceni láskou k tobě.

A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Obnova světa skrze Vtělení

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť (dnes) slavíme veliké tajemství:
Ty ses nám zjevil, neviditelný Bože,
skrze své věčné Slovo, které se stalo člověkem.
Poslals ho mezi nás,
aby vystavěl, co bylo zbořeno,
aby přivedl zbloudilé k tobě,
aby v něm všechno našlo plnost a jednotu.

A proto tě chválíme a oslavujeme
a se všemi nebeskými zástupy radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Vztah mezi Bohem a lidmi, vytvořený vtělením Slova

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť jeho příchod nám navždycky otevřel cestu k tobě:
Tvé věčné Slovo přijalo naši slabost,
tvůj Syn se stal jedním z nás;
naše lidství vstoupilo do tvé slávy
a náš smrtelný život se stal nesmrtelným.

A proto se připojujeme ke zpěvu andělů,
spolu s nimi tě chválíme a radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Preface o Zjevení Páně

V Kristu se zjevila spása celému světu

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť v něm se celému světu zjevila spása:
v něm se tvé věčné Slovo stalo smrtelným člověkem,
aby všechny národy vyvedlo z temnoty smrti
do světla tvé nesmrtelnosti.

A proto ti děkujeme
a s celým vesmírem a všemi nebeskými zástupy
hlásáme tvé veliké skutky a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - 1 Jan 4,9

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho.
 

Modlitba po přijímání

Bože, tvůj Syn nám přichází vstříc
a setkává se s námi ve svých svátostech;
dej, ať nás každé setkání s ním stále víc
a více vnitřně přetváří k jeho podobě.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 


zpět